IT konsultointi

Visma Consulting

Digitalisaation
asiantuntija

IT konsultointi

Kauttamme löytyvät IT-alan parhaat osaajat tietojärjestelmien elinkaaren eri vaiheisiin, kuten projektien johtoon, määrittelyyn, toteutukseen, laadunvarmistukseen ja auditointiin. Toimintatapamme perustuu vahvaan ja luottamukselliseen verkostoitumiseen ammattitaitoisten ja auditoitujen kumppaneidemme kanssa.

Olemme korkean lisäarvon tuottava liiketoiminnan kehittämisen ja tehostamisen kumppani. Konsulttimme ovat aina kokeneita osaajia, jotka valitaan kuhunkin toimeksiantoon asiakkaan tarpeiden mukaan. Tarjoamme palveluita seuraavilla osa-alueilla:
 

Ohjelmistokehitys
 

Osaamisemme ytimessä ovat laadukkaat ohjelmistokehitysprojektimme. Vaikkakin osa asiakkaistamme hankkii meiltä suoria tuoteratkaisuja, toteutamme lähes kaikkien asiakkaidemme kanssa jonkin laajuisen ohjelmistokehitysprojektin. Projektien koot vaihtelevat muutamien viikkojen tiukoista puristuksista jopa vuosia kestäviin laajoihin kokonaisratkaisuhankkeisiin.

Toteutamme asiakkaillemme ohjelmistoprojekteihin valmistuotteiden räätälöintiä, täysin räätälöityjä ratkaisuja tai asiakkaiden omien tuotteiden kehityshankkeita. Laajan verkoston ja osaamisemme kautta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme erittäin monipuolisia ja kokeneita osaajia erilaisiin kehityshankkeisiin. Osaamisportfoliomme kattaa niin määrittelijät, arkkitehdit, projektipäälliköt, sovellussuunnittelijat, toteuttajat kuin testaajatkin.

Kehityshankkeet viedään läpi laatujärjestelmämme mukaisesti tai tarvittaessa asiakkaan laatujärjestelmän mukaisilla toimintatavoilla. Toimimme aktiivisesti turvallisuuskriittisillä sektoreilla ja asiakkaamme auditoivat tilamme säännöllisesti. Kehityshankkeissa käytämme yhteistyöhön parhaiten sopivia systeemityömenetelmiä, kuten Scrum, Kanban, XP tai perinteisemmät V-mallit. Useimmat hankkeemme läpiviedään kuitenkin nykyään ketteriä menetelmiä käyttäen.
 

Projektihallinta ja projektitoimiston (PMO) ulkoistus
 

Tehokkaan projektitoiminnan tueksi tarjoamme asiakkaillemme kokeneita projektipäälliköitä sekä projektitoimiston (PMO) ulkoistuspalvelua. Palvelumme sisältää mm. projektisalkun ja yksittäisten projektien koko elinkaaren hallintaan liittyvät tehtävät ja menetelmät sekä välineistön mm. projekti- ja ohjausryhmätyöskentelyyn, laadunseurantaan sekä riskien- ja muutostenhallintaan.

Projektinhallinnan ammattilaisemme ovat kokeneita, monissa tietojärjestelmäprojekteissa menestyksekkäästi toimineita ammattilaisia. Projektipäällikkömme hallitsevat projektijohtamisen ja projektihallinnan menetelmistöt ja osaavat varmistaa, että projektit viedään läpi suunnitelmien mukaisesti.
 

Koulutukset
 

Tarjoamme koulutuspalveluita niin tietojärjestelmiin liittyen kuin myös laajempia organisaation tehokkaaseen toimintaan. Osaavat kouluttajamme varmistavat ratkaisun käyttöönoton onnistumisen ja loppukäyttäjien laajan hyväksynnän lopputulokselle. Tällä varmistetaan hankkeissamme asiakkaan puolelta mahdollisimman pieni muutosvastarinta, ja toisaalta varmistetaan, että käyttäjien osaamistaso on kattava tuotannon liiketoimintaprosessien näkökulmasta. Ryhmille suunnatut koulutuksemme sovitetaan asiakkaan tarpeen mukaan ja ne voivat sisältää mm. myynti-, projektinhallinta-, esimiestyö-, tiimi-, prosessi- ja johtoryhmätyöskentelyn koulutusta.
 

Auditoinnit
 

Auditoinnin tarkoituksena on varmistaa auditoinnin kohteen laatu ja se, onko asiakkaan asettamat tavoitteet saavutettu. Auditoinnin lopputuloksena syntyy raportti, joka sisältää arvion auditoinnin kohteen tilasta ja konkreettiset priorisoidut toimenpide-ehdotukset.

Projektin auditointi kattaa projektin suunnittelun, läpiviennin ja ohjauksen menetelmät ja käytännöt sekä projektin tilanteen. Auditoinnin avulla selvitetään projektin vahvuudet, mahdolliset puutteet ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet ja suositukset projektin tilanteelle, projektinhallinnalle ja käytetyille työmenetelmille.

Toteutettavuustutkimuksessa arvioidaan järjestelmän vaatimusmäärittely ja mahdollinen arkkitehtuurikuvaus määritysten laadun, kuvausten täydellisyyden ja toteuttamiskelpoisuuden kannalta sekä kustannus-hyötyanalyysin näkökulmasta.

Sovelluskehityksen auditointi sisältää auditoinnin suunnittelun ja läpiviennin sekä raportoinnin ja ehdotukset korjaavista toimenpiteistä. Siinä kiinnitetään huomiota erityisesti sovelluskehityksen työmenetelmiin ja prosesseihin, projektisuunnitelman ja muun dokumentaation sisältöön sekä ns. parhaiden käytäntöjen soveltamiseen.

Järjestelmäauditointimme sisältää vaiheet, jotka voidaan toteuttaa myös erillisinä toisistaan riippumattomina modulaarisina auditointipalveluina. Jokainen palvelun osa-alue toteutetaan järjestelmällisesti ja kattavasti hyödyntäen kansainvälisesti tunnustettuja menetelmistöjä, työkaluja ja tarkistuslistoja.

Tietoturva-auditointipalvelumme käsittävät sekä hallinnollisen ja fyysisen että teknisen tietoturvallisuuden kehittämistä. Laaja-alaisen osaamisemme ja kokemuksemme sekä kokeneiden verkostokumppaniemme avulla voimme tarjota joustavaa, kustannustehokasta ja ammattitaitoista tieturvakonsultointia kaikkiin asiakkaidemme tarpeisiin.
 

Kilpailutuskonsultointi
 

Menestyksekäs, kannattava ja tarpeita vastaava palvelu-, järjestelmä- tai tuotehankinta pohjautuu erityisesti suunnitteluvaiheessa tehtyyn työhön. Suunnitteluvaiheessa määritellään asiakkaan kanssa yhteistyössä hankinnan kohteelle asetettavat vaatimukset. Näistä määrittelyistä riippuvat mm. tehtävän hankinnan kustannukset sekä hankittavan palvelun, järjestelmän tai tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Tämän vuoksi hankintaa edeltävään suunnitteluvaiheeseen tulee aina resursoida henkilöitä ja osaamista hyvin huolellisesti ja kattavasti sekä tarvittaessa myös hyödyntää organisaation ulkoisia voimavaroja. Asiantuntijamme ovat kokeneita hankinnan ja kilpailutuksen ammattilaisia ja tarjoamme miellämme asiantuntemuksemme käyttöönne.
 

Tietoturvakonsultointi
 

Palvelumme sisältää sekä teknisen-, hallinnollisen, että fyysisen tietoturvan auditointeja ja kehittämishankkeita. Teknisen tietoturvan puolella toteutamme sovellusten ja tietojärjestelmien teknisen tietoturvallisuuden auditointeja ja konsultoimme asiakkaitamme tietoturvakäytäntöjen ja oikeiden toimintatapojen kehittämisessä. Toteutamme myös hallinnollisen ja fyysisen tietoturvallisuuden auditointeja ja autamme organisaatioita arvioimaan ja kehittämään tietoturvallisuutensa hallintaa kansainvälisten ja kotimaisten standardien pohjalta. Palvelu sisältää organisaation tietoturvallisuustyön organisoimisessa auttamista, tietoturvallisuuteen liittyvien vastuiden määrittämistä, tarvittavien politiikkojen ja ohjeistusten luomista sekä kaiken tämän jalkauttamista osaksi organisaation jokapäiväistä toimintaa.
 

Ota yhteyttä ja kerromme lisää!